Rapport fra prosjektet Digitale verktøy i folkemusikkarkivene

 

Publisert 20 april 2015

Opplandsarkivet tok i 2013 initiativet til å starte et forprosjekt for å utrede alternative fremtidige løsninger for registrering av folkemusikk og -dans i norske folkemusikkarkiver. I den forbindelse ble det søkt samarbeid med Norsk senter for folkemusikk og folkedans i Trondheim som kompetansesenter, men også som koordinator for nettverket for folkemusikkarkivene. Prosjektet ble bevilget med 170000 fra Norsk Kulturråd i 2013. Prosjektets mål har vært å utrede mulige løsninger for digitale verktøy som folkemusikkarkivene kan bruke til sitt arbeid med bevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av folkemusikk og folkedans i Norge. Sjur Viken, amanuensis i folkemusikk ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans, ble engasjert som prosjektleder. Mandatet til prosjektleder har vært å utrede tre ulike modeller for digitale løsninger og verktøy, og å synliggjøre deres styrker og svakheter. I utredningsarbeidet har det også vært viktig å kartlegge organisering, ansvarsforhold og tekniske behov hos folkemusikkarkivene, synliggjøre og konkretisere fremtidig løsning for digitaliseringsverktøy samt se på hvordan FIOLs unike fagspesifikke egenskaper kan videreføres. I rapporten presenteres tre ulike modeller som løsninger på folkemusikkarkivenes digitale utfordringer. 

Prosjektet har blitt organisert gjennom en styringsgruppe, referansegruppe og prosjektleder. Styringsgruppen har bestått av Bjørn Aksdal (seniorforsker ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans), Torveig Dahl (direktør ved Gudbrandsdalsmusea) og Arne Julsrud Berg (direktør ved Mjøsmuseet). Referansegruppen har bestått av Per Gudmundson (Folkmusikens hus), Hans- Hinrich Thedens (Norsk folkemusikksamling), Kari Lønnestad (Folkemusikkarkivet i Telemark), Ole Aastad Bråten (Valdresmusea/Opplandsarkivet) og sekretær for prosjektet, Silje Cathrin Fylkesnes (Opplandsarkivet).

Rapporten: Fremtidens folkemusikkarkiv, Digitale utfordringer