Aktivitetsplan

Det treårige utviklingsprosjektet "Interaktiv danseformidling i et kulturhistorisk perspektiv på museum" også kalt "Interaktiv danseformidling" startet offisielt 1.februar. Da var prosjektleder på plass og inspirasjon og ideer ble til planer og mål. I prosjektets første halvår er planlegging, nettverksbygging,  idemyldring og konseptutvikling viktige arbeidsoppgaver.

”Interaktiv danseformidling i et kulturhistorisk perspektiv på museum”

”Interaktiv danseformidling i et kulturhistorisk perspektiv på museum”

Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff) har inngått et samarbeid med MiST- Museene i Sør-Trøndelag ved Ringve Musikkmuseum, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk, om å utvikle tre nyskapende interaktive danseutstillinger. Prosjektet er i tråd med UNESCO konvensjonen av 2003 om synliggjøring av og dialog rundt levende tradisjoner (den immaterielle kulturarven).

Utlysningstekst: Prosjektleder Interaktiv danseformidling

Norsk Senter for folkemusikk og folkedans er utøvende organ i Stiftinga for folkemusikk og folkedans (http://www.folkemusikkogfolkedans.no/). Stiftelsen er hovedsakelig finansiert av offentlige midler og hadde ei ramme på 13 millioner i 2014. Hovedmålet er å: "..fremja, verna og føra vidare norske folkemusikk- og folkedanstradisjonar som eit uttrykk for kulturell identitet og som bærar av særeigne kvalitetar.".