Resolusjon fra Representantskapsmøtet 2015

Publisert 07 desember 2015

Til: Kunnskapsministeren

Samarbeidet mellom universitet og høyskoler og eksterne aktører, behov for endring i Studietilsynsforskriften

Representantskapsmøtet i Rådet for folkemusikk og folkedans møtes årlig og er med og staker ut de store linjene i Rådets arbeid gjennom drøftinger av prinsipielle og faglige spørsmål. Møtet skal også være et forum der alle sektorer i arbeidet for og med norsk folkemusikk og folkedans møtes og drøfter og fremmer saker av felles interesse med Rådet som utøvende organ. På Representantskapsmøtet møtes utsendinger fra organisasjoner og institusjoner på de tre hovedsektorene Utøving og grunnopplæring, Høyere utdanning, forskning og arkivdrift og Presentasjon og formidling.

Under Representantskapsmøtet i Rådet 30. oktober 2015 ble det enstemmig vedtatt å oversende følgende resolusjon til Kunnskapsministeren:

«Representantskapsmøtet i Rådet for folkemusikk og folkedans 2015 ser med bekymring på kravet i Studietilsynsforskriften til høyere utdanning om at 50 % av undervisningen må skje av utdanningsinstitusjonens ansatte.

Dette kravet i forskriften er ikke knyttet til undervisningspersonellets kompetanse, men tilsettingsforhold. Representantskapsmøtet mener dette er uheldig og får negative konsekvenser for fagmiljø som ligger utenfor de tradisjonelle fagmiljøene på universitet og høyskole.

Mange etter- og videreutdanningskurs med tematikk knyttet til vår immaterielle kulturarv henter i dag tverrfaglig kompetanse og har sterke fagmiljøer utenfor universitet og høyskole. Konsekvensen blir at flere EVU-kurs ikke lenger kan gjennomføres. EVU-kursene har gjort det mulig for folkemusikk- og folkedansmiljøet å utvikle en akademisk kunnskap som foregår i samspillet mellom amatør, frivillig, eksperter og fagfolk. De har skapt et kreativt og ikke-formalisert fagmiljø som har gitt hele feltet et løft.

Vi ber Kunnskapsministeren endre Studietilsynsforskriften og fjerne kravet om at 50 % av undervisningen må skje av institusjonens ansatte. Vi ønsker at Universitet og høyskoler fortsatt skal ha anledning til å samarbeide bredt med eksterne fagmiljø, også innenfor små fag og ber om at det utvikles andre krav for å sikre kvalitet enn tilsettingsforhold.»

Med hilsen

Representantskapsmøtet i Rådet for folkemusikk og folkedans