Varsel om Representantskapsmøtet 2019 i Norsk senter for folkemusikk og folkedans (tidligere Stiftinga for folkemusikk og folkedans)

Styret takker for innspillene til framtidig organisering av og strategi for stiftinga (https://www.folkemusikkogfolkedans.no/styremter). Styret vedtok og signerte forslag til nye vedtekter av 26. februar 2019 (se vedlegg 1). Stiftingas formål er ikke endret. I de nye vedtektene er; navnet endret til Norsk senter for folkemusikk og folkedans, organet Rådet for folkemusikk og folkedans er lagt ned og Representantskapsmøtet er valgorgan til styret. De nye vedtektene er sendt Stiftelsestilsynet for godkjenning. Det sittende styret fungerer inntil nytt styre er valgt i henhold til reglene i de nye godkjente vedtektene. Ny strategi skal utarbeides under neste styreperiode.

Når nye vedtekter blir godkjent, vil styret kalle inn til Representantskapsmøte 2019; innkallingen skal sendes minst en måned før møtet. I forbindelse med representantskapsmøtet vil det avholdes debatt, prisutdelinger og festmiddag, se nærmere informasjon under.

For rask implementering av ny organisasjonsmodell, foreslår styret i samråd med Rådet for folkemusikk og folkedans å be valgkomiteen for nytt råd (valgt av representantskapsmøtet i 2018: Jo Asgeir Lie, Astri Nora Ressem og Håvard Ims), om å være valgkomite etter nye vedtekter, og levere innstilling til nytt styre til representantskapsmøtet 2019. Rådet utnevnte Unni Løvlid som erstatter for Astri Nora Ressem, som ba seg fritatt fra vervet. Valgkomiteen blir da Jo Asgeir Lie, Unni Løvlid og Håvard Ims. Representantskapet bes melde fra om eventuelle innvendinger til prosessen til postmottak@fmfd.no innen tre uker etter utsendt varsel til representantskapsmøtet, 19.04.2019.

Forslag til kandidater til styret kan spilles inn til valgkomiteen, inkludert hvilken del av styrets kompetanseprofil kandidatene har, til haavard.ims@gmail.com.

Vi viser til nye vedtekter i stiftinga, spesielt §7-8 (se vedlegg). Alle organisasjoner og institusjoner i Norge som arbeider i tråd med formålet for stiftinga, kan få stemmerett på representantskapsmøtet. Søknad om å bli tatt opp i representantskapet skal sendes styret, som gir råd om stemmerett til representantskapsmøtet. Representanter som ikke har møtt tre år på rad, mister stemmeretten sin, men kan søke på nytt om å blir tatt opp i representantskapet.

Varselet sendes 72 organisasjoner/institusjoner (se vedlegg 2). Oversikt over hvem som har mottatt varsel om representantskapsmøte 2019 er vedlagt. Styret foreslår overfor representantskapsmøtet at 27 organisasjoner/institusjoner som har møtt på representantskapsmøtet siste tre år får stemmerett ved oppmøte på representantskapsmøtet 2019 (se vedlegg 3). Fem av disse mister stemmeretten om de ikke møter i representantskapsmøtet 2019. Øvrige organisasjoner/institusjoner må søke styret å bli tatt opp i representantskapet, som gir råd om stemmerett til representantskapsmøtet. Søknad sendes postmottak@fmfd.no. Stemmeretten godkjennes av representantskapsmøtet.

Saksliste med vedlegg sendes ut til organisasjoner og institusjoner som har eller har søkt om stemmerett, og legges også ut på nettsiden https://www.folkemusikkogfolkedans.no/innkalling-og-inviterte


Invitasjon til arrangement i forbindelse med Representantskapsmøtet

Styret takker Rådet for folkemusikk og folkedans for at de er villige til å gjennomføre tilhørende arrangement i forbindelse med representantskapsmøtet, selv om de eventuelt er fristilt fra sine verv på dette tidspunktet.

Rådet for folkemusikk og folkedans inviterer til åpne arrangement i samme lokaler:

Kl 1330-1530 Debatt: Kulturmeldinga – kva no? Konsekvensar for frivillig sektor og kulturarvfeltet

Kl 1545-1645 Utdeling av Fagpulikasjonsprisen 2019 med presentasjon

Kl 1700-1800 Utdeling av Rff-prisen 2019 med presentasjon

Festmiddag for Rff-prisvinneren

Styret og Rådet for folkemusikk og folkedans vil invitere til middag for å feire Rff-prisvinneren kl 1930. Informasjon om sted, pris og påmelding kommer.

28. mars 2019, Bergen/Fagernes/Trondheim

Med vennlig hilsen,

(sign.) (sign.)

Oddrun Samdal Ole Aastad Bråten

styreleder rådsleder

Marit Stranden

direktør

Vedlegg:

1. Nye vedtekter for Norsk senter for folkemusikk og folkedans (tidligere Stiftinga for folkemusikk og folkedans)

2. Oversikt over hvem som har mottatt varsel om representantskapsmøte 2019

3. Styrets forslag til stemmeberettigede institusjoner/organisasjoner til representantskapsmøtet 2019 ut fra oppmøte siste tre år