Rådet for folkemusikk og folkedans

Publisert 31 august 2012

§ 9.      Rådet sine funksjonar

Rådet skal fungere som reiskap for alle greiner i arbeidet med norsk folkemusikk og folkedans slik at kreftene kan samordnast, innsatsen få større tyngd, tilboda gjerast varierte og ressursane utnyttast betre. Skule og kulturskule, universitet og høgskule, arkiv, utøvarar (profesjonelle, amatørar, organiserte, ikkje-organiserte), lag og organisasjonar er aktørar i dette landskapet. Overfor dei som jobbar med folkemusikk og folkedans, skal Rådet vere pådrivar, støttespelar og ei kulturpolitisk kraft.

Rådet er eit saksførebuande, rådgjevande og vedtakande organ som er underlagt Styrets si myndigheit til omgjering og instruksjon jamfør Stiftingslova § 36, ledd 2. Unntak gjeld for § 7, ledd C i desse vedtektene, der Rådet er fristilt frå Styret sin innverknad.

Rådet er delegert råderetten over dei aktivitetsmidlane som Styret til ei kvar tid set av til fordeling. Dette gjeld med avgrensingane som følgjer av Stiftingslova § 36, ledd 2. Styret gir eigne retningslinjer for fordelingsoppgåver i tråd med føringar og regelverk frå løyvande instansar.

Rådet peikar kvart andre år ut 3 medlemmer og ein varamedlem til Styret. Jamfør § 4.

 

Fra venstre: Tellef Kvifte, Ida Habbestad, Ole Aastad Bråten, Kjærsti Gangsø og Johan Einar Bjerkem

Fra venstre: Tellef Kvifte, Ida Habbestad, Ole Aastad Bråten, Kjærsti Gangsø og Johan Einar Bjerkem

 

Rådet 2016-2019:

Ole Aastad Bråten, leder (Høyere utdanning, forskning og arkivdrift)

Kjærsti Gangsø, nestleder (Utøving og grunnopplæring/Åpen plass)

Sigrid Moldestad (Utøving og grunnopplæring)

Johan Einar Bjerkem (Presentasjon og formidling)

Ida Habbestad (Presentasjon og formidling)

Tellef Kvifte (Høyere utdanning, forskning og arkivdrift)

Anette Figenschou (Utøving og grunnopplæring) (04.2017-2019)