Vedtekter

Stiftinga besluttet i styremøte 26.02.2019 å søke Stiftelsestilsynet om godkjenning av vedtektsendringer. Stiftingas formål er ikke endret. I de nye vedtektene er; navnet endret til Norsk senter for folkemusikk og folkedans, organet Rådet for folkemusikk og folkedans er lagt ned og Representantskapsmøtet er valgorgan til styret.

De nye vedtektene ble godkjent av Stiftelsestilsynet 29.03.2019. Her finner du vedtektene .

§ 1. Namn og rettsleg stilling

Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Norwegian Centre for Traditional Music and Dance) er ein sjølvstendig institusjon organisert som stifting.

Stiftinga starta som statleg utnemnt Rådet for folkemusikk og folkedans i 1972 og vart etablert som stifting i 1992.

Stiftinga har to organ:

  • Styret

  • Representantskapet

Stiftinga har sete i Trondheim.

§ 2. Føremål

Hovudmål

Å fremja, verna og føra vidare norske folkemusikk- og folkedanstradisjonar som eit uttrykk for kulturell identitet og som bærar av særeigne kvalitetar.

Delmål
Samordna innsats
Fungera som reiskap for alle greiner i arbeidet for og med norsk folkemusikk og folkedans slik at kreftene kan samordnast, innsatsen få større tyngde, tilboda kan gjerast meir varierte og ressursane kan utnyttast betre.

Sakkunnskap i offentleg forvalting
Vera ein reiskap for offentleg forvalting i saker som gjeld norsk folkemusikk og folkedans for å sikra representativitet og sakkunnskap.

Vitskapleg arbeid

Dokumentera og granska norsk folkemusikk og folkedans og formidla kunnskapen frå arbeidet.

Kvalitet og breidde i folkemusikk og folkedans

Arbeida for auka kunnskap om og forståing for norsk folkemusikk og folkedans, for betra utøving og for auka deltaking og interesse.